Indhold

Teknik og Miljø

Kontoret varetager kommunernes interesser og yder rådgivning på områderne miljø, vand, natur og planlægning, forsyning og affald, veje og trafik, beredskab, samt by- og boligpolitik. Kontorets opgaver omfatter desuden digital forvaltning, kommunernes sagsbehandling og ressourcer inden for teknik- og miljøområdet.

Anders Christiansen

Anders Christiansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ach@kl.dk
 • 33703411
 • Arbejdsområde:

  Bæredygtig grøn omstilling:

  Forsyningssektor

  Affald og ressourcer

  Cirkulær økonomi

  Verdensmål og resiliens

  Redningsberedskab

  Miljøjura

Anders Christiansen

Anne Marie Carstens

Anne Marie Carstens

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • anmc@kl.dk
 • 33703971
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering på Teknik & Miljø området
  Koordinator af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020


  GD3 (vand) 
  GD4 (højdemodel, frie grunddata)
  Geodata
  Danmarks Miljøportal
  FODS 8.3 - Overfladevandsdatabase VanDa
  Fællesoffentlige data
  Ny systemunderstøttelse til GeoDanmark

   

   

   

Ask Juncker Harsløf

Ask Juncker Harsløf

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • asjh@kl.dk
 • 33703124
 • Arbejdsområde:

  Digitalisering

  Energi

  Servicemål

Berit Mathiesen

Berit Mathiesen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • bem@kl.dk
 • 33703727
 • Arbejdsområde:

  Planloven.

Birthe Rytter Hansen

Birthe Rytter Hansen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • brh@kl.dk
 • 33703330
 • Arbejdsområde:

  Energiforsyning- og energibesparelser. Flygtningeboliger. Detailhandel.  Fremtidens teknik- og miljøforvaltning (kompetenceudvikling). Samskabelse.

Britta Elise Lehmann

 • Praktikant
 • Teknik og Miljø
 • brel@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Klimatilpasning, kystsikring

Camilla Rosenhagen

Camilla Rosenhagen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cro@kl.dk
 • 33703861
 • Arbejdsområde:

  Trafik, kollektiv transport og mobilitet.

  Planlægning, VVM, Vindmøller og andre tekniske anlæg i det åbne land. Energi og klimamål.

Charlotte Amalie Malling

Charlotte Amalie Malling

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • cma@kl.dk
 • 33703743
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse)

  Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG)

  Geodata generelt 

  Faglig ansvarlig for TEKNIK & MILJØ ´17

  Webkoordinator for Teknik og Miljø

Christina Lindegaard Hansen

Christina Lindegaard Hansen

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • cdh@kl.dk
 • 33703005
 • Arbejdsområde:

  Byg og Miljø og fælles servicemål for miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og byggetilladelser.

   

Eske Groes

Eske Groes

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • esg@kl.dk
 • 33703170
 • Arbejdsområde:

  Almene boliger. Billige boliger. Boliger til flygtninge. Lov om byfornyelse, herunder landsbypuljen. Landdistrikter og yderområder. Bevaringsværdige huse. Færgesekretariatet. Økonomi og Miljø.

Hanne Aaskov Paroli

Hanne Aaskov Paroli

 • Chefsekretær
 • Teknik og Miljø
 • hpa@kl.dk
 • 33703495
 • Arbejdsområde:

  Chefsekretær for kontorchef Marie Louise Madsen. Udvalgssekretær for Teknik- og Miljøudvalget (TMU).

Iben Christine Grundtvig

Iben Christine Grundtvig

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • ibgr@kl.dk
 • 33703247
 • Arbejdsområde:

  Teknik og miljø. Åben Land og Landdistriktsnetværket. Miljøjuranetværket. Miljøjurauddannelsen.

Isak Dyrløv Klindt

Isak Dyrløv Klindt

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • isdk@kl.dk
 • 33703413
 • Arbejdsområde:

  Landbrugsnetværket, Fremfærdsprojektet, Frivillige Kommunale Distrikter

Jonas Jürgens

Jonas Jürgens

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • jonj@kl.dk
 • 33703027
 • Arbejdsområde:

  Klimatilpasning, Vand- og Natur, Stande til TM17, Vejdata og SmartRoads.

Kirsten Elbo

Kirsten Kjær Sørensen

Kirsten Kjær Sørensen

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • kkjs@kl.dk
 • 33703122
 • Arbejdsområde:

  KL's arbejde med FN's Verdensmål

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Teknik & Miljø '18

  SEP - organisering af kommunal ejendomsdrift

Kristoffer Slottved

Kristoffer Slottved

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • ksl@kl.dk
 • 33703194
 • Arbejdsområde:

  Landbrug, Husdyrgodkendelser, tilsyn. Landbrugsnetværket

  Affald, ressourcestrategien, genanvendelse

  Kommunernes Ejendomsnetværk

  Pesticider på offentlige arealer

Lars Kaalund

Lars Kaalund

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • laka@kl.dk
 • 33703753
 • Arbejdsområde:

  Naturplaner, Natura 2000, §3 Natur, Vådområder, Klimatilpasning, Kystzone, Klitfredning, Kystnærhedszone, Jordforurening, Råstoffer, Friluftspolitik, Skov- og landskabsforvaltning, Fredning og nationalparker.

Lennart Christoffersen

Lennart Christoffersen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • lech@kl.dk
 • 33703087
 • Arbejdsområde:

  GeoDanmark generelt (herunder ny systemunderstøttelse).

  Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG).

  Geodata generelt. 

Lone Johannsen

Lone Johannsen

 • Chefkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • ljo@kl.dk
 • 33703374
 • Arbejdsområde:

  Udmøntningen af KL's servicemålaftale med regeringen om nedbringelse af den kommunale sagsbehandling af byggesager, miljøgodkendelse og husdyrgodkendelser.

Marie Holst Riis

Marie Holst Riis

 • Student
 • Teknik og Miljø
 • mahr@kl.dk
 • 33703193
 • Arbejdsområde:

  Klimatilpasning,

  Kystbeskyttelse, Natur,

  SmartCity,

  Åbne data

Mathias Vang Vestergaard

Mathias Vang Vestergaard

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • mavv@kl.dk
 • 33703483
 • Arbejdsområde:

  Cirkulær økonomi pakken, den cirkulære kommune, ressourcer/affald, Smart City løsninger på affaldsområdet, Indsamling i den Kommunale Servicesektor, Partnerskab for Elektronikaffald, WEEE, Udsortering på forbrændingsanlæg, OPS (OPI/OPP) i affaldsektoren, affaldshåndtering i sommerhusområder

Mette Herbert

Mia Vest Schelbli

Mia Vest Schelbli

 • Praktikant
 • Teknik og Miljø
 • mvsc@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Affald og ressourcer. Vidensopsamling fra kommunepuljeprojekterne under Ressourcestrategien 2014-2017

Niels Philip Jensen

Niels Philip Jensen

 • Konsulent
 • Teknik og Miljø
 • npj@kl.dk
 • 33703750
 • Arbejdsområde:

  Vand og klimatilpasning.

Peter Lindbo Larsen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • pell@kl.dk
 • 33703370
 • Arbejdsområde:

  Den fælleskommunale digitale handlingsplans fokusområde vedr. kommunal implementering af grunddata.

  Fokus på kommunal realisering af grunddatagevinster

   

   

   

Tine Kilian Garbers

Tine Kilian Garbers

 • Projektansat
 • Teknik og Miljø
 • tkg@kl.dk
 • 33703464
 • Arbejdsområde:

  Den kommunale digitaliseringsstrategi i relation til Grunddataprogrammets området vedr. ejendomme og adresser, den offentlige digitaliseringsstrategi vedr. ejendomme og adresser, ESR-relaterede opgaver, Udviklingsopgaver vedr. BBR, herunder BBR-prgrammet

   

Tom Elmer Christensen

Tom Elmer Christensen

 • Specialkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • toec@kl.dk
 • 33703012
 • Arbejdsområde:

  Veje, intelligent transport og industrimiljø

Trine Iversen

Trine Iversen

 • Projektkonsulent
 • Teknik og Miljø
 • triv@kl.dk
 • 33703748
 • Arbejdsområde:

  Projekter i regi af ressourcestrategien, Danmark uden affald. Strategisk sektorsamabejde med Tyrkiet på affaldsområdet.

Troels Garde Rasmussen

Troels Garde Rasmussen

 • Vicekontorchef
 • Teknik og Miljø
 • trr@kl.dk
 • 33703803
 • Arbejdsområde:

  Strategisk og faglig ledelse