Indhold

Diskrimination

Der er stort fokus på, at medarbejdere ikke forskelsbehandles - hverken ved ansættelsen, under ansættelsen eller i forbindelse med afskedigelse. Lovgivningens forbud mod forskelsbehandling retter sig mod køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap samt national, social eller etnisk oprindelse.

KL's bistand
Sager om forskelsbehandling behandles som udgangspunkt ved Ligebehandlingsnævnet eller ved domstolene. Hvis en kommune bliver indklaget for Ligebehandlingsnævnet, tilbyder KL at bistå kommunen under sagen for nævnet. Bistanden vil typisk bestå i, at KL på kommunens vegne indgiver de nødvendige skriftlige bemærkninger til nævnet om kommunens indstilling til sagen. Bistanden ydes på almindelige konsulentvilkår og til KL's gældende konsulentsats.

Sager om afskedigelse, hvor forskelsbehandling bliver gjort gældende, kan også behandles efter overenskomsternes regler om afskedigelsesnævn. I så tilfælde yder KL samme bistand som i andre afskedigelsessager.

Hvor kan jeg få hjælp?
Hvis en kommune har spørgsmål om forståelsen af forskelsbehandlingsreglerne, fx i forbindelse med håndteringen af konkrete personalesager, yder KL rådgivning herom som led i KL’s almindelige varetagelse af kommunernes interesser som arbejdsgivere.

Kurser om diskrimination
KL udbyder kurser om forskelsbehandlingsreglerne i samarbejde med COK. Du kan læse mere om kurserne i Jura og EU's kursuskatalog og på COK's hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig.

NYHEDER

 • Højesteret frifinder Hørsholm Kommune i sag om forskelsbehandling

  Hørsholm Kommune lagde vægt på saglige hensyn, da kommunen udvalgte den medarbejder, der skulle afskediges pga. en nødvendig kapacitetstilpasning, slår Højesteret onsdag fast.

 • Fedmesagen fra Billund Kommune

  Byrettens dom er anket til Vestre Landsret.

 • Principiel dom fra Højesteret frifinder Ikast-Brande Kommune i handicapsag

  Højesteret har onsdag i en principiel dom slået fast, at en kommune ikke var forpligtet til at tilbyde en medarbejder med handicap ansættelse på deltid som en hensigtsmæssig foranstaltning. KL er tilfreds med dommen, der sætter en tyk streg under kommunernes ledelsesret.

 • Notat om fedmesagen

  Retten i Kolding har den 31. marts 2016 - ligesom EU-domstolen - slået fast, at overvægtige medarbejdere ikke er en særlig beskyttet medarbejdergruppe og at fedme ikke pr. automatik udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Efter en konkret vurdering af en ekstrem overvægtig dagplejers helbredsforhold har Retten i Kolding vurderet, at dagplejeren ikke var handicappet.

 • KL: Fedme var ikke et handicap

  Retten i Kolding har i dag frifundet Billund Kommune i en sag om en dagplejer, der blev afskediget pga. faldende børnetal. Med dommen slås det fast, at fedme ikke i sig selv er et handicap.

Annonce
Annonce

Annonce